Array ( )
סל קניות
שם המוצרמחיר
משלוח29.99
קופון: עדכן
סל הקניות ריק כרגע
לתשלום

התשלום מאובטח SSL

צור קשר

admin@rollshop.co.il
loading

תקנון

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
 1. כללי
  בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים: -
  1. החנות ו/או האתר - החנות הוירטואלית של "טניס אנד רולר" באתר האינטרנט www.rollshop.co.il.
  2. העסק ו/או המפעיל – עסק רשום "טניס אנד רולר" ח.פ. 322085572 המפעיל את חנות טניס אנד רולר ברשת.
  3. גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות טניס אנד רולר ברשת באמצעות האינטרנט.
  4. קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.
  5. קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.
 2. זכות לבצע קניה באתר
  1. ביצוע קניה באתר מוגבל לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין.
  2. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעת החברה, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.
  3. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.
 3. מכירה
  1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד. המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
  2. הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד. מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').
  3. כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד. מס' הטלפון של הגולש ומס' הפקס, אם יש. כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש. מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי. זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש.
  4. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
  5. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחברה את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הקונה.
 4. המוצרים באתר
  1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  2. החברה רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3. החברה תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה.
  4. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 21 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בקשר עם העסקה.
 5. התשלום
  1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לעסק לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
  2. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
  3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.
  4. כל הרושם בשדה הקופון מילה "affiliate" מאשר אוטומטית ביצוע עסקה כעבור חודשיים מתאריך הרכישה על סכום ההנחה שקיבל במידה ופחות משתי אנשים קנו אחריו ורשמו בשדה הקופון את מספר ההזמנה של הקונה שקיבל את ההנחה
 6. אחריות
  1. אחריות המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
  2. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו של המוצר על פי דין.
  3. המפעיל יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
   1. המוצר הוחזר לעסק תוך 14 יום.
   2. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום.
   3. הקונה יחזיר לעסק המוצר שקיבל באריזתו המקורית לעסק.
   4. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לעסק להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
 7. ביטול הרכישה על ידי הקונה
  1. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981-.
  2. ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:
   1. הקונה יודיע לעסק בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המופיעה באתר.
   2. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, לעסק ו/או למי שהעסק תורה לקונה להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו.
  3. במקרה האמור בסעיף 7.2 לעיל, יחזיר העסק לקונה את התמורה ששילם בניכוי דמי הובלת המוצר.
  4. פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לעסק.
 8. כללי
  1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז1977-. העסק תהיה רשאי להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת העסק להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה העסק רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
  2. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי העסק ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על העסק לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
  3. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בעסק או שאין לעסק שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהעסק לבצע כל התחייבות שעליו לקיים כלפי הקונה, תהיה העסק זכאי לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העסק בגין ביטול המכירה כאמור.
  4. טעות שנגרמה על ידי העסק בתיאור המוצר ו/או בתנאי מכרז כלשהו ו/או המכירה יזכה את הקונה או המציע במכרז, באפשרות לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והקונה או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהעסק.
  5. העסק מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי העסק לגורמים שלישיים חיצוניים.
  6. העסק שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או למכרזים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שיקבע העסק על הוראות תקנון זה.
  7. העסק זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
  8. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של העסק ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי העסק בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור העסק בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של העסק, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
  9. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי העסק יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב.
 9. תקנון שירות הסוכן
  1. התשלום על השירות מתבצע דרך עמוד מאובטח באתר.
  2. לאחר ביצוע התשלום ניתן לקבוע מועד הגעה של הסוכן עד אליכם.
  3. הסוכן שלנו יצור עמכם קשר לפני הגעה על מנת לאמת את פרטי הדגמים שאתם מעוניינים בהם ושעת הגעה.
  4. יש לבחור מידה בעת ההזמנה. מדריך לבחירת מידה נכונה.
  5. דגמים שאנחנו מיביאים ביבוא מצומצם לא נכללים בשירות
  6. אזור הערים שזכאי לשירות מופיעה במפה.
  7. החזר מלא ינתן כאשר הלקוח מבטל את הגעתו של הסוכן לא יאוחר מ-24 שעות לפני הגעה בפועל.
  8. החזר מלא ינתן במידה ולקוח מעוניין לבצע הזמנה מהאתר בלי התערבות של הסוכן, יקבל זיכוי מלא שירד מסך ההזמנה.
  9. החזר מלא לא ינתן כאשר הלקוח לא יהיה מעוניין לרכוש את הדגמים שהזמין עם הסוכן.